Oficjalna strona Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89


Idź do treści

Statut Stowarzyszenia

O nas

STATUT STOWARZYSZENIA "ZWIĄZEK KONFEDERATÓW POLSKI NIEPODLEGŁEJ 1979 - 89" *)


POSTANOWIENIA OGÓLNE


Art. 1.

Stowarzyszenie "Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979 -89", jest niepodległościowym stowarzyszeniem koleżeńskim, zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Art. 2.

§ 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Państwa Polskiego.
§ 2. Siedzibą władz naczelnych jest Kraków.
§ 3. Stowarzyszenie może mieć jednostki organizacyjne w innych państwach, jeżeli zezwala na to prawo tych państw.

Art. 3.

Stowarzyszenie może być członkiem związków bratnich niepodległościowych stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

Art. 4.

§ 1. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są oddziały.
§ 2. Sposób powoływania jednostek organizacyjnych oraz ich strukturę i skład regulują postanowienia art. 23 niniejszego Statutu.

Art. 5.

Związek używa własnych znaków, odznak i pieczęci, których wzory zatwierdza Zarząd Główny.

Art. 6.

§ 1.1. Ilekroć poniżej jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć niniejszy Statut.
2. Ilekroć jest mowa w Statucie o KPN, należy przez to rozumieć Konfederację Polski Niepodległej z lat 1979 - 89, oraz ugrupowania niepodległościowe które przygotowały i utworzyły KPN, ugrupowania autonomiczne wchodzące w skład KPN przed 1 stycznia 1990 roku, jak również organizacje utworzone przez członków KPN z inspiracji władz statutowych KPN, uznające kierownictwo ideowo-polityczne KPN i współpracujące z KPN przed 1 stycznia 1990 roku.
§ 2. Ilekroć jest mowa w Statucie o Konfederatach, należy przez to rozumieć członków wszystkich kategorii i uczestników Konfederacji Polski Niepodległej z lat 1979 - 89 oraz członków innych organizacji o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego artykułu.

Art. 7.

Celem Stowarzyszenia jest :
1/ dobro Polski i pomyślność Jej obywateli, odbudowa i umacnianie we wszystkich wymiarach siły, niepodległości i całości Rzeczypospolitej,
2/ kultywowanie i rozwijanie chwalebnych tradycji państwowości i oręża polskiego, działanie na rzecz rozwoju zakorzenionej w przeszłości narodu chrześcijańskiej kultury polskiej w jej tysiącletnich związkach ze Stolicą Apostolską i kulturą chrześcijańskich narodów Zachodu, a także z kulturą narodów, z którymi złączyła nas historia i wspólny byt na tej ziemi,
3/ działanie na rzecz jedności i umacniania wpływów demokratycznego kierunku niepodległościowo - państwowego w życiu kraju,
4/ obrona godności, dobrego imienia i pamięci KPN i Konfederatów, opieka w potrzebie nad nimi i ich rodzinami,
5/ utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi Konfederatami i ich rodzinami,
6/ badanie historii Polski w latach 1939 - 89, a w szczególności historii działalności opozycji antykomunistycznej od 1956 roku, w tym KPN, oraz utrwalanie i rozpowszechnianie jej znajomości,
7/ współpraca z bratnimi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.


Art. 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1/ formułowanie i prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia w podstawowych sprawach państwa, społeczeństwa, środowisk niepodległościowych oraz w bieżących ważnych wydarzeniach,
2/ współpracę z Wojskiem Polskim w wychowaniu patriotycznym i obronnym młodzieży oraz pomoc w organizowaniu się młodego pokolenia,
3/ działanie na rzecz krzewienia wśród młodzieży wiedzy o walce Polski o Wolność i Niepodległość, w szczególności o walce z komunizmem i imperializmem sowieckim, w tym o KPN w latach 1979 - 89 i jej tożsamości,
4/ inspirowanie i popieranie różnych form działalności badawczej, publicystycznej i popularyzatorskiej w zakresie utrwalania i zabezpieczania dokumentacji działań KPN i Konfederatów do 1990 roku.
5/ organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla członków Stowarzyszenia,
6/ udzielanie pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z ich działalnością niepodległościową przed 1 stycznia 1990 roku,
7/ organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych,
8/ współdziałanie z fundacjami i organizacjami charytatywnymi o pokrewnych celach,
9/ tworzenie fundacji dla realizacji celów Stowarzyszenia,
10/ organizowanie akcji i zbiórek publicznych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia - zgodnie z obowiązującym prawem,
11/ produkowanie i dystrybucja audycji radiowych oraz filmów kinowych, telewizyjnych i na wideokasetach a także propagowanie Związku i jego działalności w Internecie - zgodnie z obowiązującym prawem.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


Art. 9.

§ 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna - Konfederat niezależnie od miejsca zamieszkania i posiadanego obywatelstwa, czynnie uczestniczący przed 1 stycznia 1990 roku w działaniach KPN lub innej organizacji o której mowa w art. 6 § 1 ust. 2 Statutu.
§ 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także członek innego, aniżeli wymienione w art. 6 § 1 ustęp 2 Statutu, polskiego ugrupowania niepodległościowego lub formacji zbrojnej walczącej o niepodległość Polski, jeśli czynnie uczestniczył w tej walce w latach 1939 - 1989.

Art. 10.

Członkami nadzwyczajnymi mogą być:
1/ małżonkowie, rodzice i dzieci Konfederatów oraz członków organizacji o których mowa w art. 9 ustęp 2 Statutu,
2/ osoby, które znacząco wspierały działania KPN lub innej organizacji o której mowa w art. 6 § 1 ust. 2 Statutu przed 1 stycznia 1990 roku.

Art. 11.

§ 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla sprawy niepodległości Polski, Narodu lub Państwa Polskiego albo Stowarzyszenia.
§ 2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Art. 12.

Nie mogą być członkami stowarzyszenia osoby, które:
1/ postępują w sposób nie licujący z honorem Konfederata,
2/ były funkcjonariuszami, pracownikami lub tajnymi współpracownikami UB, SB lub im podobnych organów i instytucji, komunistycznych albo innych działających przeciwko Polsce, cywilnych lub wojskowych, kolaboracyjnych lub okupacyjnych, rodzimych lub obcych, albo były funkcjonariuszami lub pracownikami organów lub instytucji, w tym partyjnych, które kierowały lub nadzorowały UB, SB lub im podobne, wymienione wyżej organy lub instytucje,
3/ były funkcjonariuszami tzw. aparatu lub aktywistami PPR lub PZPR, chyba że następnie dobrze zasłużyły się sprawie niepodległości Polski przed 1 stycznia 1990 roku w szeregach KPN albo innego ugrupowania lub formacji o których mowa w art. 9 ust. 2 Statutu. Decyzję w tej sprawie, na wniosek zarządu okręgu, podejmuje Zarząd Główny.
4/ wstąpiły do PZPR lub jej przybudówek politycznych albo pozostawały ich członkami po wstąpieniu do KPN lub ugrupowania albo formacji o których mowa w art. 9 ust. 2 Statutu.
5/ są członkami organizacji, których cele lub działalność są sprzeczne z celami i ideałami KPN z lat 1979 - 90.

Art. 13.

§ 1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, osoby fizyczne, przyjmuje zarząd oddziału, po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
§ 2. Od decyzji zarządu oddziału służy zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Decyzja Zarządu Głównego jest ostateczna

Art. 14.

Członek zwyczajny posiada prawa:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku,
2/ korzystania na równych prawach z pomocy koleżeńskiej udzielanej przez Związek lub za pośrednictwem Związku,
3/ zgłaszania postulatów i wniosków,
4/ głos stanowiący w Walnych Zebraniach.

Art. 15.

Członek nadzwyczajny ma wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, głosu stanowiącego w Walnych Zebraniach.

Art. 16.

Każdy członek stowarzyszenia ma obowiązek:
1/ udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
2/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
3/ dbałości o dobro Stowarzyszenia przy wykonywaniu przyjętych przez siebie zadań.

Art. 17.

Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne wygasa wskutek:
1/ śmierci,
2/ wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3/ skreślenia przez zarząd oddziału w razie poważnego naruszenia przez członka obowiązków wymienionych w art. 16 Statutu, albo w przypadku ujawnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odmowy przyjęcia do Związku,
4/ wykluczenia ze Związku przez Zarząd Główny za czyn lub działalność nie dającą się pogodzić z honorem Konfederata lub za działalność na szkodę Stowarzyszenia.

Art. 18.

1. Od uchwały zarządu oddziału o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje skreślonemu odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Decyzja zarządu Głównego jest ostateczna.
2. Od decyzji o wykluczeniu ze Związku służy odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Decyzja Walnego zebrania jest ostateczna.

Art. 19.

Członkostwo honorowe wygasa wskutek zrzeczenia się lub przez pozbawienie członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Organy Stowarzyszenia

Art. 20.

§ 1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
§ 2. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Głosowanie do władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie, a na żądanie przynajmniej jednego z obecnych członków tajnie, przy nieograniczonej liczbie kandydatów do tych władz.

Art. 21.

§ 1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
§ 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
§ 3. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
§ 4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
§ 5. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Art. 22.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko. (lub w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu). Jeżeli uzupełnione w ten sposób władze Stowarzyszenia nie osiągnęły 2/3 statutowej ilości członków tych władz, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Art. 23.

§ 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały.
§ 2. Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi.
§ 3. Tworząc Oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
§ 4. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

Art. 24.

§ 1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
§ 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
§ 3. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
§ 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
§ 5. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Art. 25.

§ 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów,
wg kolejności uzyskanych głosów.
§ 2. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków


Art. 26.

§ 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział;
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
1) z głosem doradczym - członkowie nadzwyczajni. Członkowie nadzwyczajni mogą być wybierani do wszystkich władz Stowarzyszenia.

Art. 27.

§ 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na trzy lata.
§ 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 4. Obradami kieruje przewodniczący, wybierany w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych (kworum) spośród członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie zwykłą większością obecnych.
§ 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd Główny, a także na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub bezwzględnej większości liczby zarządów oddziałów albo 1/3 członków stowarzyszenia;
§ 6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
§ 7. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Główny Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w wymaganym terminie, Główna Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni.
§ 8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Art. 28.

§ 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia,
4) ustalanie długofalowych programów działania Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 29.

1. Gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200, zamiast Walnego Zebrania zwoluje się Zebranie Delegatów. Wówczas Zebranie Delegatów ma wszystkie prawa Walnego Zebrania.
2. Wybory Delegatów odbywa się w oddziałach.
3. Kadencja delegata trwa 3 lata.
4. Ustala się normę przedstawicielską: jeden delegat na 10 członków stowarzyszenia; ostatnia rozpoczęta dziesiątka daje prawo do wyboru dodatkowego delegata.

Zarząd Główny


Art. 30.

§ 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 2. Zarząd Główny jest wybierany na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), a w drugim terminie zwykłą większością głosów obecnych.
§ 3. Zarząd Główny składa się z trzech do siedmiu członków. Uchwałę o liczebności członków w tych ramach podejmuje Walne Zebranie.
§ 4. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1) Prezes Zarządu Głównego
2) Członkowie Zarządu Głównego
§ 5. Osobą uprawnioną do reprezentowania Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu Głównego.
§ 6. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
§ 7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
§ 8. Zarząd Główny może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków na skutek nie udzielenia mu absolutorium, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art. 31.

§ 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, w szczególności realizacja obowiązków wynikających z art. 8 pkt 1 i następnych Statutu Stowarzyszenia ,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w Jego imieniu,
3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia:
1) ustalenie budżetu Stowarzyszenia,
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
3) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
4) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
8) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
9) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
10) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
11) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
12) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach określonych w art. 17 p. 3 i art. 44 § 1 p. 5,
14) określanie zadań bieżących Stowarzyszenia, uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
15) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
16) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
17) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
18) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
19) uchwalanie i zmiany regulaminu przyjmowania do stowarzyszenia nowych członków,
20) przygotowywanie wniosków do Walnego Zebrania w sprawie nadania honorowego członkostwa
§ 2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

Główna Komisja Rewizyjna

Art. 32.

§ 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
§ 2. Główna Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
§ 3. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym z wybieranego przez siebie przewodniczącego.

Art. 33.

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia (kontrola musi być przeprowadzona raz w roku),
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Art. 34.

§ 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.
§ 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Art. 35.

Główna Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zebranie Członków przez nie udzielenie jej absolutorium lub na pisemny wniosek większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze


Art. 36.

§ 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny może powołać oddziały.
§ 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania,
2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.


Art. 37.

§ 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
§ 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 38.

Do zadań zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) uchwalanie programu działania oddziału,
2) wybór i odwoływanie władz oddziału,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

Art. 39.

W zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału,
2) z głosem doradczym - członkowie nadzwyczajni z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia. Członkowie nadzwyczajni mogą być wybierani do władz oddziału.

Art. 40.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy regulujące Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio.

Art. 41.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Głównego,
3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych oddziału.
§ 2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4.
§ 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władza do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd Oddziału

Art. 42.

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego działania.

Art. 43.

§ 1. Zarząd oddziału jest wybierany na Walnym Zebraniu Członków Oddziału, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych oddziału uprawnionych do głosowania (kworum), a w drugim terminie zwykłą większością głosów.
§ 2. Zarząd Oddziału składa się z trzech członków, w tym z: przewodniczącego, sekretarza i członka.
§ 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
§ 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Zarządu Oddziału, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Art. 44.

§ 1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
4) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
5) przyjmowanie członków oraz ich wykluczanie
6) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
7) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
§ 2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez Przewodniczącego.

Art. 45.

Zarząd Oddziału może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków Oddziału na skutek nie udzielenia mu absolutorium, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek bezwzględnej większości członków zwyczajnych Oddziału.

Art. 46.

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy.
Komisja Rewizyjna Oddziału

Art. 47.

§ 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
§ 2. Komisja Rewizyjna Oddziału jest wybierana na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków Oddziału (kworum), a w drugim terminie zwykłą większością głosów obecnych.
§ 3. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków (przewodniczącego i dwóch członków).

Art. 48.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu Oddziału
2) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału, w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Oddziału,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
7) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną.
Art. 49
§ 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.
§ 2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.
§ 3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądania od członków i władz Oddziału wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Majątek i fundusze


Art. 50.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze.

Art. 51.

§ 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje.
§ 2. 10% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w terminie 30 dni na konto Zarządu Głównego.
§ 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 53.

Dla ważności oświadczenia woli jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego: Prezesa i Sekretarza.

Reprezentowanie Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału


Art. 54.

Dla ważności innych niż majątkowe pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu Głównego (Zarządu Oddziału ) w osobie: prezesa (przewodniczącego) lub sekretarza.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


Art. 55.

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bezwzględnej większości głosów obecnych.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków wskazuje fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do stowarzyszenia "Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979 - 89", nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

*) Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000158.524

Do pobrania: Statut ZKPN 1979-89 [pdf]

Strona główna | O nas | Oświadczenia | Co się wydarzy | Co się wydarzyło | Fotografie | Relacje filmowe | Archiwum | Kontakt | Aktualizacja 22.04.2018 r. | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego