Oficjalna strona Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89


Idź do treści

Akt KPN

O nas

AKT
KONFEDERACJI POLSKI NIEPODLEGŁEJ


My, niżej podpisani uczestnicy i przedstawiciele różnych ugrupowań niepodległościowych, demokratycznych, ludowych, socjalistycznych i narodowych, oraz działający indywidualnie
_____- połączeni wspólną wolą odzyskania niepodległości i prawa do samostanowienia narodu;
_____- ożywieni przekonaniem, że tylko na drodze własnego wysiłku naród polski możeć należne mu prawa i zrealizować swoje aspiracje;
_____- przeświadczeni, że zespolenie wysiłków całego społeczeństwa w oparciu o zasadyółodpowiedzialności, solidarności i wzajemnego poszanowania oraz powszechnejjest niezbędnym warunkiem odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej;
_____- świadomi potrzeby narodowej, szans, jakie daje nam czas historyczny, orazści, jaka na nas spoczywa.

Zawiązujemy niniejszy AKT KONFEDERACJI, aby złączyć swe siły i działania w celu odzyskania niezawisłej państwowości polskiej, której ustrój, władza i charakter określą swobodnie wszyscy współobywatele.

Częścią integralną niniejszego AKTU KONFEDERACJI jest Deklaracja Ideowa Konfederacji Polski Niepodległej, oraz Tymczasowy Statut, który obowiązywał będziedo czasu zwołania w demokratycznym trybie, Pierwszego Zjazdu Konfederacji Polski Niepodległej.

Akt niniejszy został spisany w Warszawie i opatrzony podpisami dnia 1 września 1979 r.

************************************************************************************************

DEKLARACJA IDEOWA KONFEDERACJI POLSKI NIEPODLEGŁEJ
"z uzupełnieniem wprowadzonym na podstawie uchwały nr 3 II-go Kongresu KPN w dniu 22 grudnia 1984 r."*)

Jesteśmy kolejną zmianą w długim pochodzie pokoleń. Już ponad dwieście lat, od czasów Konfederacji Barskiej, społeczeństwo tysiącletniej Rzeczypospolitej prowadzi walkę o niepodległy byt państwowy. Czterdzieści lat mija gdy pod ciosami hitlerowskich Niemiec i komunistycznej Rosji upadło Państwo Polskie. Zbliża się trzydziesta piąta rocznica niesławnej pamięci układów jałtańskich, w których mocarstwa zachodnie - wbrew głoszonym przez siebie szczytnym hasłom międzynarodowej sprawiedliwości i demokracji - usankcjonowały postanowienia ostatniego rozbioru Rzeczypospolitej i podporządkowanie Polski radzieckiej hegemonii. PRL - rządzona totalitarnie przez PZPR, stanowi współczesną formę zinstytucjonalizowanego władztwa rosyjskiego nad Polską.

Dziś naród polski znów budzi się i prostuje przygięty niewolą kark. Wkraczamy w nową fazę naszych dziejów. Od nas - przede wszystkim od nas samych zależy, kiedy Polska odzyska niepodległość, a naród polski możność stanowienia o swoim losie.
Tradycją historycznej Rzeczypospolitej było, że w chwilach narodowej potrzeby obywatele zawiązywali konfederację w obronie swych praw i w obronie Ojczyzny. Utworzenie Konfederacji Polski Niepodległej - KPN - jest odpowiedzią na wyzwanie, wobec którego postawił Polaków zmieniający się czas. Pojawiająca się szansa stworzenia niepodległej i demokratycznej Trzeciej Rzeczypospolitej - nie może zostać zaprzepaszczona. Jedyną drogą prowadzącą do tego celu jest usunięcie radzieckiej dominacji przez likwidację władzy PZPR.

Konfederacja Polski Niepodległej jednoczy działania i wysiłki na rzecz niepodległości. Skupia różne ugrupowania, odmienne w wielu kwestiach ideowych, społecznych i politycznych, lecz wierne nadrzędnej sprawie n i e p o d l e g ł o ś c i . Stanowi ośrodek krystalizacyjny współczesnego Czynu Niepodległościowego. Zmierza do zespolenia tych wszystkich, których łączy wspólne przekonanie, że:

1. Niepodległa Rzeczpospolita jest jedyną formą, jaka we współczesnym świecie zapewnia należytą egzystencję, możność rozwoju, oraz spełnienie narodowych i indywidualnych aspiracji Polaków.

2. Utworzenie Rzeczypospolitej może nastąpić tylko w rezultacie realizacji zasady samostanowienia narodu i zależy przede wszystkim od woli i działań Polaków.

3. Samostanowienie narodu polega na swobodnym wyrażaniu woli społeczeństwa co do:
- suwerenności międzynarodowej państwa,
- ustroju społecznego i państwowego,
- władzy kierującej państwem.

4. Podstawą powszechnego ustroju demokratycznego są niezbywalne prawa człowieka i obywatela, wzajemna tolerancja, oraz poszanowanie praw innych ludzi. Powszechny ustrój demokratyczny wyraża się w formowaniu władz państwowych wyłącznie w oparciu o społeczny mandat zaufania w y r a ż o n y w w o l n y c h w y b o r a c h , oraz w działaniu tych władz w nieprzekraczalnych granicach danego mandatu i tak długo, jak długo posiadają zaufanie społeczne.

5. Konieczne zapewnienie sprawiedliwości społecznej i faktycznej równości wszystkich obywateli wymaga współuczestnictwa w zarządzaniu gospodarką narodową i współkontroli społecznej własności, przy uznaniu interwencyjno-koordynacyjnej funkcji państwa.

6. Warunkiem należytego funkcjonowania Rzeczypospolitej, pomyślności jej społeczeństwa i poszczególnych obywateli jest wypełnianie równych dla wszystkich obowiązków wobec samych siebie, wobec innych ludzi, wobec społeczeństwa i narodu, wobec naszych braci z narodów, z którymi złączyła nas historia i wspólny byt na tej samej ziemi, wobec Rzeczypospolitej, wobec ludzkości. Poczucie obowiązku wyraża się w postawie służby przyświecającym nam szczytnym ideałom i Ojczyźnie, zaś postawa służby kształtuje ofiarność i gotowość do poświęceń.

7. Ukształtowana historycznie wspólnota narodowa, łącząca przeszłe, teraźniejsze i przyszłe pokolenia Polaków, uwielokrotnia siły społeczne, zaś w jej ramach spełniane są aspiracje poszczególnych ludzi i całych zbiorowisk. Polska świadomość narodowa ukształtowała się w ponadtysiącletnim procesie rozwoju społeczeństwa i państwa, którym w dobrych i złych dniach towarzyszyła obecność Kościoła Katolickiego. Nieusuwalnymi wartościami tej świadomości są:
- poczucie, że państwo jest wspólną własnością - Rzeczą Pospolita ogółu obywateli,
- zrozumienie potrzeby ofiarności w imię celów wyższych i wspólnych wszystkim Polakom
- przywiązanie do świata wartości stworzonego przez katolicyzm i do zasad moralności chrześcijańskiej.


8. Z naszej przeszłości, oraz tradycji narodowej wynika poczucie współodpowiedzialności za wolność i pomyślność bratnich narodów, z którymi złączyła nas historia, a które mają własne prawo do samostanowienia o swoim losie.

9. Honor narodu i Rzeczypospolitej stanowi wspólną wartość, jest wspólnym obowiązkiem wszystkich obywateli.

10. Rzeczpospolita, stanowiąca wspólna własność i potrzebę ogółu obywateli, może tylko do nich należeć, i działając w ich interesie, świadczyć na rzecz ludzkości.

Działania Konfederacji Polski Niepodległej, wchodzących w jej skład Grup Skonfederowanych, oraz wszystkich członków KPN oparte są o powyższe zasady kardynalne. Konfederacja otwarta jest dla wszystkich, którzy te zasady uznają. Każda z Grup Skonfederowanych określa we własnym programie kwestie szczegółowe.

Zawiązując Konfederację Polski Niepodległej, wzywamy wszystkich Polaków w kraju i na obczyźnie, aby łączyli się we wspólnych działaniach na rzecz wolności i niepodległości.


*) Uchwała nr 3

"Kongres Konfederacji Polski Niepodległej upoważnia Radę Polityczną KPN do dokonania w pkt. 4 Deklaracji Ideowej KPN takiego uzupełnienia, które wprowadzi tam pojęcie "wolne wybory" jako niezbędną część składową powszechnego systemu demokratycznego". W wykonaniu powyższej uchwały Rada Polityczna KPN dokonała stosownego uzupełnienia Deklaracji Ideowej. Uzupełnienie to zaznaczono w tekście pkt. 4__r o z s t r z e l o n y m__drukiem.
II Krajowy Kongres KPN, grudzień 1984

*) Uzupełnienie wprowadzono na na wniosek delegata Ryszarda Bociana


Do pobrania: Dokumenty programowe KONFEDERACJI POLSKI NIEPODLEGŁEJ (1 września 1979 - 11 listopad 1989) [pdf]

Strona główna | O nas | Oświadczenia | Co się wydarzy | Co się wydarzyło | Fotografie | Relacje filmowe | Archiwum | Kontakt | Aktualizacja 22.04.2018 r. | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego